Privacy Policy

New Bangkok condo ไม่มีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลของสมาชิกให้้บุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งนั้น เว้นแต่จะมีการร้องขอจากสมาชิกเป็นอย่างอื่น ข้อมูลที่ New Bangkok Condo ได้รับมานั้นจะใช้สำหรับการให้บริการกับสมาชิกเท่านั้น